Zákon o informáciách - sadzobník služieb

 » Dokumenty » Zákon o informáciách - sadzobník služieb

S A D Z O B N Í K

úhrad nákladov v súvislosti s poskytovaním informácií podľa § 21 ods. 1 zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
/zákon o slobode informácií/

Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 1 písm. f/ zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám /zákon o slobode informácií/ zverejňuje sadzobník úhrad za poskytovanie informácií.

1. Vyhotovenie čiernobielej kópie

a) jednej strany informácie formátu A4 - 0,08 €
b) jednej strany informácie formátu A3 - 0,16 €


2. Technické nosiče informácií

a) CD - 0,75 €
b) DVD - 1,00 €

V prípade použitia iného technického nosiča dát sa úhrada určí podľa jeho skutočnej obstarávacej ceny.


3. Prenos informácií

a) na USB kľúč - 0,50 €
b) na CD - 1,00 €
c) na DVD - 1,50 €


4. Poštové obálky:

a) obálka C4 s doručenkou - 0,15 €
b) obálka B6 s doručenkou - 0,07 €
c) obálka C5 - 0,03 €

Úhrada za obstaranie iného typu obalu sa určí podľa jeho skutočnej obstarávacej ceny.


6. Úhrada za iné náklady vynaložené na sprístupnenie informácie sa určí podľa skutočne vynaložených nákladov.


7. Publikácie vydávané Najvyšším súdom Slovenskej republiky je možné získať za cenu uvedenú vo výtlačku.


8. Náklady spojené s odoslaním informácie poštou budú uplatňované podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty a.s.


9. Informácie zasielané telefonicky a e-mailom sa poskytujú bezplatne.


10. Žiadateľ môže uhradiť náklady na sprístupnenie informácií


a) poštovou poukážkou,
b) bezhotovostným prevodom na účet č.  SK5881800000007000566540
c) v hotovosti do pokladne.

Variabilný symbol na identifikáciu platby zašle povinná osoba žiadateľovi v oznámení o výške úhrady za sprístupnenie informácie.Tento sadzobník nadobúda účinnosť 3. októbra 2011

 

Ing. Jozef K a f f k a, v.r.
riaditeľ správy