Vyhlásenie výberu na 10 štátnozamestnaneckých miest vo funkcii odborný referent - zapisovateľ.