Výberové konanie na sudcu Najvyššieho súdu SR pre občianskoprávneho kolégium - zmena termínu

Výberové konanie na sudcu Najvyššieho súdu SR pre občianskoprávneho kolégium - zmena termínu23.11.2012 - Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v súlade s § 28 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 483/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení vyhlášky č. 199/2012 Z. z. (ďalej len "vyhláška"), vyhlasuje výberové konanie na obsadenie jedného voľného miesta sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pre občianskoprávne kolégium.


ZMENA - Výberové konanie sa uskutoční dňa 12. a 13. decembra 2012.


Žiadosť o zaradenie do výberového konania je potrebné doručiť Najvyššiemu súdu SR v termíne do 16. októbra 2012 (vrátane).pdf  Podrobnejšie informácie a podmienky pre úchádzačov
(990kB) - zmenené 23.11.2012