Tlačová správa - zmena rozvrhu práce

Tlačová správa - zmena rozvrhu práce18.08.2015 - v Bratislave 18. augusta 2015 (pdf, 249kB)
 
    V súlade so zákonom č. 757/2004 o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) sa dňa 18.08.2015 konalo mimoriadne zasadanie Sudcovskej rady Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (SR NS), ktorá okrem iného prerokovala Návrh zmeny Rozvrhu práce Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na rok 2015 (RP). Zasadnutia SR NS sa zúčastnilo 7 členov Sudcovskej rady NS. K predloženiu návrhu zmeny RP došlo zo strany predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na základe dlhodobej snahy o vytvorenie optimálneho modelu fungovania jednotlivých kolégií NS SR. Sudcovská rada NS prerokovala jednotlivé pripomienky k navrhovanej zmene Rozvrhu práce doručené sudcami Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ako aj tie, ktoré vyplynuli z pracovných porád, konaných k tejto téme a detailne o nich diskutovala. V diskusii bolo skonštatované, že napriek opakovanej dezinterpretácii navrhovaných dôvodov zmeny Rozvrhu práce, voči ktorým sa členovia SR NS ohradili, bol dodržaný zákonný postup pri prejednaní zmien Rozvrhu práce a prijaté opatrenia, ktoré v plnom rozsahu zabezpečia zachovanie zásad ústavnosti a zákonnosti rozhodovacej činnosti sudcov Najvyššieho súdu SR, najmä často spomínanej zásady zákonného sudcu.

    V snahe zohľadniť jednotlivé signály ako aj prezentované názory a predovšetkým vecné pripomienky sudcov NS SR, Sudcovská rada po diskusii prijala nasledovné uznesenie:
 
Uznesenie č. 66
„ Sudcovska rada po prerokovaní
n e m á   n á m i e t k y
 
k predloženému návrhu opatrenia č. 11 zo dňa 18.08.2015 č. Spr 956/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Rozvrh práce Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na rok 2015,“
 
    Takto naformulované uznesenie bolo prijaté väčšinou hlasov Sudcovskej rady NS.
 
    Predseda Sudcovskej rady skonštatoval, že zasadanie SR NS prebehlo v súlade s rokovacím poriadkom Sudcovskej rady NS a uznesenie bolo prijaté v súlade s ustanovením § 45, ods.7, písm. c) Zákona, podľa ktorého Sudcovská rada Najvyššieho súdu SR prerokúva návrh rozvrhu práce súdu a zaujíma k nemu stanovisko.
  
    Navrhovaná zmena Rozvrhu práce na r. 2015 nadobudne účinnosť 1. septembra 2015 a bude zverejnená na stráne Najvyššieho súdu SR.