ŠIESTA ČASŤ

Senát najvyššieho súdu


Článok 31
Základné ustanovenia o senáte

 1. Senát je kolektívny orgán najvyššieho súdu s rozhodovacou a ďalšou právomocou vo veciach výkonu súdnictva vyplývajúcou zo zákona.
 2. Senát je zložený zo sudcov a platne sa môže uznášať len za prítomnosti všetkých členov senátu.
 3. Každý člen senátu je pri rozhodovaní povinný hlasovať.
Článok 32
Rozhodovacia právomoc senátu
 1. V rámci svojej rozhodovacej činnosti senát
     a) rozhoduje o riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam súdov,
     b) preskúmava zákonnosť rozhodnutí a postupu orgánov verejnej správy, ak zákon neustanovuje inak,
     c) rozhoduje v ďalších prípadoch ustanovených zákonom.
 2. Najvyšší súd rozhoduje v senátoch zložených z predsedu senátu a dvoch sudcov, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
 3. Osobitný zákon ustanovuje, v ktorých veciach môže rozhodnúť aj zamestnanec poverený sudcom.
 4. Senát rozhoduje väčšinou hlasov jeho členov.
 5. Senát môže v súvislosti so svojou rozhodovacou činnosťou podať Ústavnému súdu Slovenskej republiky podľa príslušných predpisov návrh na začatie konania o súlade všeobecne záväzných právnych predpisov s ústavou, so zákonom alebo s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.
 6. V dovolacom konaní sudca, ktorý nesúhlasí s väčšinovým rozhodnutím dovolacieho senátu, ak to predpisy o konaní pred súdom dovoľujú, má právo, aby sa jeho odlišné stanovisko pripojilo k rozhodnutiu a doručilo účastníkom ( § 243b ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku ).

Článok 33
Ďalšia právomoc senátu
 1. Na podklade poznatkov z vlastnej rozhodovacej činnosti a rozhodovacej činnosti súdov senát
     a) navrhuje vhodné právoplatné rozhodnutia na uverejnenie v zbierke rozhodnutí,
     b) upozorňuje predsedu kolégia na prípady, v ktorých došlo k rozdielnemu výkladu zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov v právoplatných rozhodnutiach súdov.
 2. Na základe uznesenia kolégia alebo pléna senát pripravuje podklady pre správu najvyššieho súdu o účinnosti zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov a pre podnety na novú právnu úpravu.
 3. Veci patriace do inej právomoci senátu a veci organizačnej a konzultačnej povahy prerokúvajú členovia senátu na pracovných zasadnutiach, ktoré zvoláva a vedie predseda senátu; na tieto zasadnutia sa nevzťahujú ustanovenia osobitného zákona a tohto rokovacieho poriadku o prejednávaní a rozhodovaní veci.
Článok 34
Predseda senátu

 1. Na čele senátu je predseda senátu. Ak je v senáte viacero sudcov vo funkcii predsedu senátu, činnosť senátu organizuje a riadi predseda senátu, o ktorom to určuje rozvrh práce; zastupuje ho vždy predseda senátu uvedený v rozvrhu práce na druhom mieste.
 2. Predseda senátu organizuje prácu v senáte, dbá o včasné a plynulé vybavovanie agendy zverenej senátu, o dodržiavanie sudcovskej etiky a dôstojnosti pri súdnom pojednávaní.
 3. Predseda senátu sa stará o rovnomerné zaťaženie jeho členov. Rovnomerným zaťažením sa rozumie prideľovanie vecí spôsobom, ktorý zohľadňuje nielen počet prideľovaných vecí, ale aj ich obťažnosť.
 4. Prácu v senáte zadeľuje predseda senátu spôsobom vopred prerokovaným s členmi senátu. Pridelenie vecí odchylne od tohto spôsobu predseda senátu odôvodní členom senátu.
 5. Predseda súdu vymenuje sudcu do funkcie predsedu senátu na základe výsledkov výberového konania, po predchádzajúcom vyjadrení sudcovskej rady a po vyjadrení kolégia, v ktorom má sudca vykonávať funkciu predsedu senátu.
 6. Predsedu senátu možno z funkcie odvolať len na základe právoplatného rozhodnutia disciplinárneho súdu.
 7. Predsedu senátu uvoľní predseda súdu z tejto funkcie najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa, keď požiadal o uvoľnenie z funkcie predsedu senátu. O konkrétnom dni uvoľnenia rozhoduje predseda súdu.
 8. Ak požiada o uvoľnenie z funkcie predseda senátu, ktorý je zároveň predsedom kolégia, vychádza sa z toho, že podaním žiadosti o uvoľnenie z funkcie predsedu senátu postupom podľa odseku 7 sa zároveň vzdáva aj funkcie predsedu kolégia.
 9. Právo vykonávať funkciu predsedu senátu zaniká sudcovi dňom, keď mu bolo doručené rozhodnutie o uvoľnení alebo odvolaní z funkcie predsedu senátu.
 10. Predseda senátu nie je orgánom správy najvyššieho súdu.

Článok 35
Disciplinárne senáty


Spôsob ustanovenia disciplinárnych senátov, ich zloženie, pôsobnosť a postup v disciplinárnom konaní upravuje osobitný predpis.