SIEDMA ČASŤ

Sudca najvyššieho súdu


Článok 36
Základné ustanovenia o sudcovi
 1. Sudca je predstaviteľ súdnej moci na najvyššom súde. Právomoc najvyššieho súdu vykonáva sudca oddelene od iných štátnych orgánov. Sudca, ktorému bol prerušený výkon funkcie sudcu pre niektorý z dôvodov uvedených v § 24 ods. 1 až 5 Zákona o sudcoch , nemá počas prerušenia výkonu funkcie sudcu práva a povinnosti sudcu a nesmie vykonávať funkciu sudcu.
 2. Sudca môže byť členom len jedného kolégia; v rámci neho môže byť zaradený do jedného senátu alebo do viacerých senátov.
 3. Sudca môže byť preložený do iného kolégia len s jeho súhlasom.
 4. Sudca sa ako člen senátu podieľa
     a) na rozhodovaní o riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam súdov,
     b) na preskúmavaní zákonnosti rozhodnutí a postupu orgánov verejnej správy, ak zákon neustanovuje inak,
     c) na rozhodovaní v ďalších prípadoch ustanovených zákonom.
 5. Na podklade poznatkov z vlastnej rozhodovacej činnosti a rozhodovacej činnosti súdov sudca navrhuje vhodné právoplatné rozhodnutia na uverejnenie v zbierke rozhodnutí, upozorňuje predsedu kolégia na prípady, v ktorých došlo k rozdielnemu výkladu zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov v právoplatných rozhodnutiach súdov.
 6. Právne pomery sudcu upravuje osobitný zákon.
 7. Sudca je povinný používať primerané spoločenské oblečenie. Taktiež je povinný používať úradný odev (talár) ako člen senátu na pojednávaní v pojednávacej miestnosti, ako člen kolégia na zasadnutí kolégia rozhodujúceho v zmysle článku 15 ods. 1 a 2 a ako člen pléna rozhodujúceho vo veciach uvedených v článku 9 ods. 1 až 4.
Článok 37
Nezávislosť sudcu
 1. Sudca je pri výkone svojej funkcie nezávislý a zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy vykladá podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia; rozhoduje nestranne, spravodlivo, bez zbytočných prieťahov a len na základe skutočností zistených v súlade so zákonom.
 2. Sudca je pri výkone svojej funkcie viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, ústavným zákonom, medzinárodnou zmluvou podľa článku 7 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky a zákonom; viazaný je aj právnym názorom Ústavného súdu Slovenskej republiky obsiahnutým v jeho rozhodnutí vydanom v konaní podľa článku 125 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky na základe návrhu najvyššieho súdu; za podmienok ustanovených osobitnými predpismi je sudca viazaný aj právnym názorom, ktorý vyslovil vo svojom rozhodnutí najvyšší súd ako súd vyššieho stupňa.
 3. Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú pre sudcu prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.

Článok 38
Zákonný sudca
 1. Zákonným sudcom je na najvyššom súde sudca, ktorý vykonáva funkciu sudcu a je určený rozvrhom práce na konanie a rozhodovanie o prejednávanej veci.
 2. V rámci senátu, ktorý má podľa rozvrhu práce určitú vec prejednať a rozhodnúť, je zákonným sudcom každý člen tohto senátu.
 3. Namiesto sudcu, ktorý bol v určitej veci pôvodne zákonným sudcom, ale vyskytla sa u neho skutočnosť, ktorá podľa osobitného predpisu alebo rozvrhu práce vylučuje možnosť prejednania a rozhodnutia veci týmto sudcom, je zákonným sudcom sudca určený v súlade s ustanoveniami rozvrhu práce, ktoré upravujú postup v prípade výskytu takej skutočnosti.
 4. Zmenu v osobe zákonného sudcu možno vykonať len v súlade s rozvrhom práce.
Článok 39
Poverený sudca
 1. Sudca, ktorému bola vec v senáte pridelená (ďalej len "poverený sudca"), pripraví návrh rozhodnutia a po vynesení rozhodnutia senátu ho písomne vyhotoví, ak predseda senátu nerozhodne inak.
 2. Ak poverený sudca nemôže z vážneho dôvodu, spravidla z dôvodu práceneschopnosti, písomne vyhotoviť rozhodnutie, určí predseda senátu iného člena senátu, ktorý rozhodnutie vyhotoví, ak ho nevyhotoví predseda senátu sám. Ak sa prekážka brániaca vyhotoveniu rozhodnutia týka predsedu senátu, predseda kolégia určí, ktorý člen senátu rozhodnutie vyhotoví.

Článok 40
Určení sudcovia


V každom kolégiu pôsobia určení sudcovia, ktorí okrem rozhodovacej činnosti
a) sústreďujú, evidujú a na požiadanie sudcov im odovzdávajú poznatky o výklade a používaní zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov z rozhodovacej činnosti najvyššieho súdu a ostatných súdov Slovenskej republiky,
b) sústreďujú, evidujú a na požiadanie sudcov im odovzdávajú poznatky o názoroch na výklad a používanie zákonov vyjadrených v odbornej literatúre,
c) upozorňujú predsedu kolégia na prípady, v ktorých došlo k rozdielnemu výkladu zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov v rozhodnutiach senátov kolégia a súdov Slovenskej republiky,
d) upozorňujú predsedu kolégia na otázky, ktoré vyžadujú zjednotenie výkladu a môžu sa týkať viacerých kolégií, prípadne na otázky, ktoré sú medzi kolégiami sporné,
e) pripravujú podklady na rokovanie kolégia, najmä návrhy právoplatných rozhodnutí súdov Slovenskej republiky, ktoré sú vhodné na uverejnenie v zbierke rozhodnutí, a návrhy stanovísk,
f) pripravujú návrhy vyjadrení najvyššieho súdu k legislatívnym materiálom zaslaným najvyššiemu súdu v rámci pripomienkového konania a na základe rozhodnutia predsedu súdu sa za najvyšší súd zúčastňujú na rokovaniach, ktoré sa uskutočňujú v rámci tohto pripomienkového konania,
g) z odbornej stránky vedú evidenciu judikatúry, ktorá má podobu počítačovej databázy dostupnej pre všetkých sudcov a ktorá umožňuje rýchle vyhľadávanie judikátov podľa kritérií určených predsedom súdu,
h) určení sudcovia vykonávajú súdnictvo ako predsedovia senátu, členovia senátu alebo sudcovia podľa rozvrhu práce v rozsahu určenom tak, aby im to nebránilo plniť povinnosti podľa písmen a) až g).