Oznámenie na predkladanie ponúk

 » Dokumenty » Oznámenie na predkladanie ponúk
04295 - WYT
Vestník č. 71/2012 - 12.4.2012
 
 
 
Druh zákazky: Tovary.
 
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
 
Úradný názov: Najvyšší súd Slovenskej republiky
IČO: 00165581
Poštová adresa: Župné námestie 13
PSČ: 81490
Mesto/obec: Bratislava-Staré Mesto
Štát: Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): Najvyšší súd SR, Župné námestie 13, 81490 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Líška
Mobil: +421 910903719
Telefón: +421 232304100
Fax: +421 254411535
E-mail: miroslav.liska@nsud.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.nsud.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.nsud.sk
  Ďalšie informácie možno získať na:už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
  Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
  Ponuky budú doručené na:už uvedenú adresu a kontaktné miesto.
I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
  Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
  § 6 ods. 1 písm. a).
 
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1. Opis
II.1.1. Názov zákazky
Dodanie náplní do tlačiarenských zariadení
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
b) Tovary
.
a) Stavebné práce
b) Tovary
  Hlavné miesto dodania tovarov: Najvyšší súd SR, Župné námestie 13, 81490 Bratislava
c) Služby
  NUTS kód:
 
  SK0.
II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
  Predmetom zákazky je dodanie náplní do tlačiarenských zariadení pre verejného obstarávateľa vrátane súvisiacich služieb, t.j. dodávka, doprava, ekologická likvidácia použitých obalov a iné, na základe rámcovej dohody a písomnej objednávky.
II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
  Hlavný predmet
Hlavný slovník: 30125100-2.
II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah
  Špecifikácia dodávky je rozpísaná v súťažných podkladoch
II.2.2 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
  Hodnota: 29615,0000 EUR
II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
  Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
  Hodnota: 12
 
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1. Podmienky účasti
III.1.1. Osobné postavenie
  Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať nasledovnú podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia, ktorú preukáže predložením stanoveného dokladu: 1.1. doklad o oprávnení dodávať tovar, potvrdenie príslušného orgánu alebo čestné vyhlásenie podľa predpisov v krajine svojho sídla; 1.1.1. živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba podnikateľ), 1.1.2. výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri), 1.1.3. iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov. 1.2. v prípade, ak je uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov môže nahradiť doklady uvedené v bode 1.1.1. 1.1.3. predložením platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa §128 ods.1 zákona.
III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie
  Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 2.1. Splnenie týchto podmienok preukazuje uchádzač predložením čestného prehlásenia o skutočnosti, že je schopný plniť svoje finančné záväzky.
III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
  Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 3.1. Splnenie týchto podmienok preukazuje uchádzač predložením zoznamu dodávok tovaru obdobného charakteru ako je predmet obstarávania (náplne do tlačiarenských zariadení) za predchádzajúce tri roky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača o ich dodaní, V zozname uchádzač uvedie min.: - názov alebo obchodné meno odberateľa, adresa jeho sídla alebo miesta plnenia, - názov dodaného tovaru, jeho označenie a popis, - zmluvnú cenu a skutočne uhradenú cenu za dodávku tovaru s odôvodnením rozdielu cien, - zmluvný termín a skutočný termín dodávky tovaru s odôvodnením rozdielu termínu dodávky, - kontakt na odberateľa, potrebný pre overenie si uvedených informácií. Za predchádzajúce tri roky sa na účely tejto zákazy považujú tri roky predchádzajúce dňu, ktorý je posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk. (ktorého skončením uplynie lehota na predkladanie ponúk). Uchádzač vo svojej ponuke predloží zoznam dodaného tovaru, ktorého finančný objem bol spolu za predchádzajúce tri roky v minimálnej výške 10.000,- EUR bez DPH. 3.2. Splnenie týchto podmienok preukazuje uchádzač predložením opisu a fotografiami každého z jednotlivých typov náplní (každej položky) na CD alebo DVD nosiči. Za opis sa považuje označenie danej náplne, označenie tlačiarní či iných zariadení, na spoluprácu s ktorými sú navrhnuté a fotografiou či obdobným zobrazením balenia, v akom bude daná náplň dodávaná s uvedením a popisom ochranných prvkov zaručujúcich originalitu balenia. 3.3. Splnenie týchto podmienok preukazuje uchádzač predložením technického listu ku každému jednému typu náplne. V technickom liste bude jasne definovaný a garantovaný minimálny počet vytlačených strán každej jednotlivej náplne. Všetky doklady musia byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie originálnych dokladov, ak nie je uvedené inak. Predkladané doklady musia byť zoradené v poradí, ako sú uvedené v tomto oznámení, musia byť zviazané do jedného uceleného sumárneho materiálu, musia obsahovať všetky požadované údaje a kompletný zoznam všetkých predkladaných dokumentov podpísaný štatutárnym zástupcom záujemcu. 3.4. Odôvodnenie podmienky účasti: Verejný obstarávateľ chce nadobudnúť istotu, že uchádzač má dostatočné skúsenosti s realizáciou dodávok tovaru podobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky a chce mať záruky, že dostane tovar originálny a zaručenej kvality.
III.1.4. Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská
  Nie.
 
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena.
   
IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia
Nie.
IV.2. Administratívne informácie
IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
nie je
IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
  Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
  Dátum: 20. 4. 2012. Čas: 15.00 h.
  Úhrada za súťažné podklady: Nie.
IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk
  Dátum: 3. 5. 2012. Čas: 10.00 h.
IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk
  Dátum: 3. 5. 2012. Čas: 13.00 h.
  Miesto: Najvyšší súd SR, Župné námestie 13, 81490 Bratislava
  Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Na otváraní obálok s ponukami v súlade s §41 ods. 1zákona o verejnom obstarávaní sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku podľa bodu 22. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie.
 
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
.
VI.2. Ďalšie informácie
VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy
11. 4. 2012