ÔSMA ČASŤ

Vnútorná revízia


Článok 41
Všeobecné ustanovenia
 1. Vnútorná revízia je kontrola súdov a sudcov, ktorá smeruje k prevereniu aktuálneho stavu výkonu súdnictva, k zisteniu príčin nedostatkov pri výkone súdnictva a k návrhu opatrení na ich odstránenie.
 2. Vnútorná revízia sa vykonáva
     a) v päťročných časových intervaloch podľa vopred stanoveného harmonogramu revízií (riadna revízia),
     b) mimo rámca harmonogramu revízií (mimoriadna revízia).
Článok 42
Revízne orgány

 1. Najvyšší súd vykonáva vnútornú revíziu
     a) najvyššieho súdu,
     b) krajských súdov, v ktorej rámci môže preveriť aj ktorýkoľvek okresný súd v jeho obvode,
     c) Špeciálneho súdu,
     d) Vyššieho vojenského súdu, v ktorej rámci môže preveriť aj ktorýkoľvek vojenský obvodový súd.
 2. Vnútornú revíziu podľa odseku 1 vykonáva revízne oddelenie najvyššieho súdu, ktoré má najmenej päť členov.
 3. Revízne oddelenie najvyššieho súdu sa skladá z vedúceho revízneho oddelenia a z jedného stáleho člena, ktorých vymenúva predseda súdu na návrh predsedov kolégií na tri roky z radov sudcov. Ak je vedúcim revízneho oddelenia sudca pôsobiaci buď v trestnoprávnom, občianskoprávnom, alebo obchodnoprávnom kolégiu, je stálym členom sudca pôsobiaci v správnom kolégiu, a naopak. Tú istú osobu možno vymenovať najviac na dve po sebe idúce obdobia. Počas výkonu funkcie vedúceho revízneho oddelenia a stáleho člena revízneho oddelenia vykonávajú vymenovaní sudcovia súdnictvo podľa rozvrhu práce v rozsahu jednej pätiny zaťaženia sudcu.
 4. Ďalších členov revízneho oddelenia najvyššieho súdu vymenúva predseda súdu z radov sudcov na návrh vedúceho revízneho oddelenia na určitý čas, a to spravidla na dobu jedného kalendárneho roka (v takom prípade uvedie túto skutočnosť v rozvrhu práce), alebo na určitú revíziu. Počas výkonu revízie vykonávajú títo členovia revízneho oddelenia súdnictvo podľa rozvrhu práce a v rozsahu, ktorý zohľadňuje časovú náročnosť revízie, najviac však v rozsahu jednej pätiny zaťaženia sudcu.
 5. Revíziu vojenských súdov vykonáva revízne oddelenie najvyššieho súdu skladajúce sa z vedúceho revízneho oddelenia a zo stáleho člena revízneho oddelenia (odsek 3); ďalších členov revízneho oddelenia v tom prípade vymenúva predseda súdu na návrh vedúceho revízneho oddelenia z radov sudcov, ktorí na najvyššom súde rozhodujú o opravných prostriedkoch vo veciach prejednávaných vojenskými súdmi, a to buď na určitý čas (spravidla na dobu jedného kalendárneho roka), alebo na určitú revíziu.
 6. Revíziu Špeciálneho súdu vykonáva revízne oddelenie najvyššieho súdu skladajúce sa z vedúceho revízneho oddelenia a zo stáleho člena revízneho oddelenia (odsek 3); ďalších členov revízneho oddelenia v tom prípade vymenúva predseda súdu na návrh vedúceho revízneho oddelenia z radov sudcov, ktorí na najvyššom súde rozhodujú o opravných prostriedkoch vo veciach prejednávaných Špeciálnym súdom, a to buď na určitý čas (spravidla na dobu jedného kalendárneho roka), alebo na určitú revíziu.