Odvolanie predsedu trestnoprávneho kolégia

Odvolanie predsedu trestnoprávneho kolégia14.09.2015 - v Bratislave 14. septembra 2015 (pdf, 198kB)
           
        Dňa 14.09.2015 sa konalo zasadanie trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR. Zasadnutie bolo zvolané na návrh predsedníčky Najvyššieho súdu SR JUDr. Daniely Švecovej. Jediným bodom programu bol návrh predsedníčky NS na odvolanie predsedu trestnoprávneho kolégia JUDr. Štefana Harabina z funkcie.
Rokovanie kolégia bolo neverejné a hlasovanie členov o odvolaní predsedu TPK bolo tajné.
Na zasadnutí kolégia bolo striktne odmietnuté akékoľvek zasahovanie zvonku, vrátane zásahov z politického prostredia, rovnako ako aj skutočnosť, že konanie predsedníčky súvisí s právnymi názormi doterajšieho predsedu TPK.
Zasadnutia kolégia sa zúčastnili vsetci 15 (pätnásti) členovia kolégia, na základe čoho bolo konštatované, že kolégium bolo uznášaniaschopné. Nakoľko sa pre účely hlasovania o odvolaní predsedu kolégia považuje jeho predseda za neprítomného, oprávnenie prevziať si hlasovacie lístky mali 14 (štrnásti) členovia TPK. Hlasovacie lístky si prevzalo všetkých 14 (štrnásť) zostávajúcich členov TPK a volebnej komisii bolo odovzdaných 14 (štrnásť) platných hlasovacích lístkov. Za odvolanie predsedu TPK hlasovali 9 (deviati) členovia TPK, 5 (piati) členovia kolégia za odvolanie predsedu kolégia nehlasovali.
   Na zasadnutí Trestnoprávneho kolégia NS SR bolo konštatované, že JUDr. Štefan Harabin bolo odvolaný z postu predsedu trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.
   Účinky odvolania z funkcie nastali momentom odvolania.
   Predsedníčka súdu do 3 (troch) dní od konania predmetného zasadnutia doručí doterajšiemu predsedovi TPK potvrdenie o odvolaní z funkcie predsedu trestnoprávneho kolégia NS SR.
   Vedenie Trestnoprávneho kolégia NS SR dočasne prevzal JUDr. Libor Duľa, súčasný zástupca predsedu TPK.