Ochrana utajovaných skutočností

 » Dokumenty » Ochrana utajovaných skutočností
Príloha k Inštrukcii predsedu NS SR č. 1/2006

Zoznam utajovaných skutočností
v pôsobnosti Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Por.
číslo

Utajovaná skutočnosť
Stupeň
utajenia
Oblasť v
zmysle §  1 písm....
NV SR č.
216/2004
Z. z.
Odôvodnenie
1. Návrhy, žiadosti a rozhodnutia o zabezpečení ochrany sudcu, jeho rodinných príslušníkov a jeho obydlia  podľa § 34 ods. 6 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 586/2004 Z. z. D d) Následkom neoprávnenej manipulácie by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov štátneho orgánu a tým k jednoduchej ujme  na záujmoch SR
2. Návrhy, žiadosti a rozhodnutia o zabezpečení ochrany sudcu, jeho rodinných príslušníkov a jeho obydlia  podľa § 34 ods. 6 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 586/2004 Z. z. V d) Následkom neoprávnenej manipulácie by mohlo zapríčiniť  poškodenie právom chránených záujmov  právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy SR
3. Dokumentácia v oblasti obrany, ochrany a bezpečnosti štátu a ochrany objektov:
  1. údaje týkajúce sa vyrozumenia o vypovedaní vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu,
  2. údaje týkajúce sa plnenia úloh v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu
V a), e) Ich vyzradením by mohlo dôjsť k narušeniu činnosti NS SR v mieste svojho sídla resp. v záložnom mieste v čase vyhlásenia opatrení a tým k oslabeniu účinnosti výkonu súdnictva, čo by mohlo zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy SR
4. Bezpečnostná dokumentácia chránených priestorov; pravidlá pre činnosť obsluhy bezpečnostného systému, V e), m) Vybrané údaje z bezpečnostnej a projektovej dokumentácie obsahujú najmä údaje o režimových opatreniach a spôsobe kontroly ich dodržiavania, ako aj čiastkové údaje jednotlivých dokumentov bezpečnostnej dokumentácie a z projektovej dokumentácie zabezpečovacieho systému objektu. Vyzradením týchto údajov by mohlo dôjsť k ohrozeniu systému ochrany objektu súdu a vytvoreniu podmienok k jeho narušeniu,  čím by mohlo dôjsť k poškodeniu právom chránených záujmov právnickej osoby, fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy SR.
5. Bezpečnostná a projektová dokumentácia ochrany objektu; prístupové heslá do technických prostriedkov pre vstup do bezpečnostného systému, D o) Bezpečnostná dokumentácia fyzickej a objektovej bezpečnosti objektu NS SR  najmä vyhodnotenie podmienok ochrany objektu a chráneného priestoru, bezpečnostný plán ochrany objektu, technickú dokumentáciu, krízový plán ochrany objektu; projektová dokumentácia zabezpečovacieho systému obsahuje citlivé informácie technického zabezpečenia ochrany objektu. Vyzradením údajov z týchto dokumentácií by mohlo dôjsť k ohrozeniu systému ochrany objektu súdu a vytvoreniu podmienok k jeho narušeniu,  čím by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov štátneho orgánu, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch SR.
6. Súhrnná bezpečnostná a technická dokumentácia ochrany objektu a grafické časti bezpečnostného systému súdu; kódové nastavenia a heslá pre vstup do bezpečnostného systému, ktoré umožňujú aktualizáciu kódového nastavenia celého bezpečnostného systému T e) Následkom neoprávnenej manipulácie s ňou by mohli byť ohrozené záujmy štátu v medzinárodnej a ekonomickej oblasti, a tým by mohla vzniknúť vážna ujma na záujmoch SR
7. Dokumentácia pre návrhy na schválenie prostriedkov šifrovej ochrany informácií do prevádzky na ochranu utajovaných skutočností Tajné, Dôverné a Vyhradené a pravidlá a predpisy na používanie týchto prostriedkov; V o) Neoprávnená manipulácia s uvedenými údajmi by mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov štátneho orgánu, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy SR
8. Evidencie súvisiace so šifrovou ochranou informácií V o)
Neoprávnená manipulácia s uvedenými údajmi by mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov štátneho orgánu, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy SR

Vysvetlivky: T – Tajné, D – Dôverné, V – Vyhradené stupne utajenia podľa § 3 ods. 4-6 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Bratislava,  1. marca 2006
Spr. 35-14/2006


INŠTRUKCIA
predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
č.   1/2006 zo dňa 1. marca 2006


ktorou sa vydáva zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti Najvyššieho súdu Slovenskej  republiky.

Najvyšší súd Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 8 ods. 2) písm. a)  zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a nariadením vlády č. 215/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností   u s t a n o v u j e:

Čl. 1
Účel inštrukcie

 
Účelom inštrukcie je určiť zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“).

Čl. 2
Zoznam utajovaných skutočností

Zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti najvyššieho súdu  je uvedený v prílohe tejto inštrukcie.

Čl. 3

Táto inštrukcia nadobúda účinnosť  1. marca 2006.                                  
JUDr. Milan Karabín
predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky