Memorandum o spolupráci s UMB

Memorandum o spolupráci s UMB29.05.2017 - Bratislava, pdf | foto
 
Tlačová správa
 
Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (NS SR)  JUDr. Daniela Švecová a rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB)doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., podpísali  dňa 25. 5. 2017 Memorandum o vzájomnej spolupráci.   
Obe inštitúcie budú spolupracovať predovšetkým vo vzdelávaní a odbornej príprave študentov univerzity a vo vzájomnej výmene informácií, kontaktov a skúseností.

Najvyšší súd sa okrem iného zaviazal k poskytovaniu možnosti absolvovania odbornej stáže študentom univerzity, v rozsahu určenom vzájomnou dohodou. Odborné stáže budú realizované pod vedením sudcu alebo asistenta sudcu najvyššieho súdu, pričom budú bezplatné. Na základe vzájomnej spolupráce NS SR, tiež bezplatne, sprostredkuje vedecko-pedagogickým zamestnancom UMB odborné konzultácie so sudcami a s asistentmi sudcov najvyššieho súdu. Sudcovia a asistenti NS SR, s ich súhlasom a bezodplatne, budú pôsobiť ako konzultanti alebo oponenti bakalárskych či diplomových záverečných prác, alebo ako členovia skúšobnej komisie na štátnych skúškach.
Univerzita v rámci spolupráce umožní zastúpenie sudcov najvyššieho súdu v orgánoch akademickej samosprávy univerzity a jej jednotlivých fakúlt. Umožní zastúpenie sudcov a asistentov sudcov najvyššieho súdu v autorských kolektívoch vedeckých a iných publikácií vydávaných univerzitou a jej jednotlivými fakultami v rozsahu určenom vzájomnou dohodou. Sudcovia alebo ich asistenti budú môcť vykonávať pedagogickú činnosť v bakalárskych a magisterských študijných programoch na univerzite v rozsahu určenom vzájomnou dohodou.
 
Memorandum o vzájomnej spolupráci je uzatvorené na dobu neurčitú.
 
 
Oddelenie komunikácie s verejnosťou