JEDENÁSTA ČASŤ

 » Dokumenty » Rokovací poriadok Najvyššieho súdu SR » JEDENÁSTA ČASŤ

Zbierka stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky

 
Článok 47
Zbierka rozhodnutí
 
V zbierke rozhodnutí sa uverejňujú predovšetkým
a) stanoviská pléna,
b) stanoviská kolégia,
c) vybrané rozhodnutia najvyššieho súdu,
d) vybrané rozhodnutia súdov Slovenskej republiky.
 
 
Článok 48
Redakčná rada
 
  1. Vydávanie zbierky rozhodnutí riadi a organizuje predseda súdu prostredníctvom redakčnej rady tejto zbierky (ďalej len "redakčná rada").
  2. Predsedom redakčnej rady je podpredseda súdu, ktorý riadi jej činnosť, zvoláva jej zasadnutia a určuje ich program.
  3. Členov redakčnej rady vymenúva predseda súdu na návrh predsedov kolégií spomedzi určených sudcov tak, aby v nej boli zastúpené všetky kolégiá.
  4. Redakčná rada sa zúčastňuje na spracovaní rozhodnutí uverejňovaných v zbierke rozhodnutí tým, že
    a) zostavuje obsah jednotlivých čísiel zbierky rozhodnutí,
    b) zabezpečuje v spolupráci s nakladateľstvom vydávanie zbierky rozhodnutí.