DVANÁSTA ČASŤ

 » Dokumenty » Rokovací poriadok Najvyššieho súdu SR » DVANÁSTA ČASŤ

Záverečné ustanovenia

 
Článok 49
Zrušovacie ustanovenia
 
Zrušujú sa:
a) rokovací poriadok najvyššieho súdu, ktorý bol jeho plénom schválený na zasadnutí konanom 11. mája 1993 (Pls 1/1993),
b) všetky doterajšie poriadky pre voľbu a odvolávanie predsedov kolégií najvyššieho súdu.
 
 
Článok 50
Záväznosť
 
Tento rokovací poriadok sa vyhlasuje uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia.