DRUHÁ ČASŤ

Článok 5

Predseda súdu

 1. Predseda súdu zabezpečuje riadenie a správu súdu a koná v jeho mene, ak osobitný zákon neustanovuje inak ( § 35 ods. 1 a 2 zákona ).
 2. Predseda súdu vykonáva súdnictvo patriace najvyššiemu súdu ako predseda senátu alebo ako sudca v senáte, do ktorého bol zaradený rozvrhom práce. Predseda súdu nesmie vykonávať súdnictvo v senáte, do ktorého bol zaradený podpredseda súdu. Predseda súdu môže byť ako sudca alebo ako predseda senátu zaradený len do jedného kolégia.
 3. Predseda súdu môže podľa svojej úvahy prerokovať určité veci s vedením najvyššieho súdu, ktoré okrem neho tvoria podpredseda súdu a predsedovia kolégií. Na poradu vedenia môže podľa povahy prejednávaných vecí prizvať sudcov, zástupcov sudcovskej rady, profesijných organizácií sudcov, prípadne zamestnancov.
 4. Predseda súdu najmä
     a) určuje rozvrh práce,
     b) vydáva organizačný a kancelársky poriadok najvyššieho súdu,
     c) zvoláva plénum,
     d) môže požiadať plénum o súhlas na zriadenie ďalšieho kolégia,
     e) môže požiadať plénum o súhlas na opätovné zlúčenie alebo rozdelenie niektorých kolégií,
     f) zabezpečuje potrebný styk najvyššieho súdu s inými štátnymi orgánmi, orgánmi samosprávy, vedeckými pracoviskami, so záujmovými združeniami a s hromadnými oznamovacími prostriedkami,
     g) dohliada na úroveň súdneho konania, dôstojnosť konania, dodržiavanie zásad sudcovskej etiky a dbá, aby na najvyššom súde nedochádzalo k prieťahom v konaní,
     h) vykonáva previerky súdnych spisov,
     i) podáva návrhy na odvolanie z funkcie sudcu podľa osobitného zákona,
     j) podáva návrhy na disciplinárne konanie proti sudcom najvyššieho súdu,
     k) vybavuje sťažnosti, ktoré sa týkajú súdnych konaní alebo nevhodného správania, prípadne narušenia dôstojnosti súdneho konania podpredsedom súdu, sudcami a zamestnancami najvyššieho súdu,
     l) vymenúva vedúceho revízneho oddelenia najvyššieho súdu a jedného stáleho člena revízneho oddelenia najvyššieho súdu,
     m) na návrh vedúceho revízneho oddelenia najvyššieho súdu vymenúva ďalších členov revízneho oddelenia najvyššieho súdu,
     n) predkladá Súdnej rade Slovenskej republiky (ďalej len "súdna rada") návrh harmonogramu riadnych revízií a návrh zamerania mimoriadnych revízií,
     o) z vlastného podnetu alebo na návrh ministra spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len "minister") nariaďuje mimoriadnu revíziu,
     p) pri vykonávaní dohľadu spolupracuje predseda súdu s predsedami kolégií, ktorých môže poveriť vykonávaním úkonov podľa písmena g),
     q) ak predseda súdu zistí, že došlo k porušeniu zásad sudcovskej etiky, zásad dôstojnosti súdneho konania a plynulosti súdneho konania, je povinný prerokovať zistené nedostatky s dotknutým sudcom, so súdnym úradníkom alebo zamestnancom, ktorí plnia úlohy vyplývajúce z ich pôsobnosti,
     r) predseda súdu vykonáva správu súdu tým, že
        ra) zabezpečuje riadne obsadenie súdu zamestnancami súdu a vybavuje personálne veci sudcov a zamestnancov súdu,
        rb) zabezpečuje chod súdu zo stránky ekonomickej, materiálnej a finančnej,
        rc) zabezpečuje v spolupráci s justičnou akadémiou a ministerstvom odborné vzdelávanie sudcov a zamestnancov, ktorí plnia úlohy pri výkone súdnictva,
        rd) vykonáva dohľad nad súdnymi oddeleniami súdu [ § 74 ods. 1 písm. d) zákona ],
        re) zabezpečuje poskytovanie informácií o činnosti súdu pre iné orgány verejnej moci a pre verejnosť,
        rf) plní ďalšie úlohy vyplývajúce z osobitných predpisov (napríklad § 31 zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
     s) predseda súdu vykonáva správu súdu aj tým, že vo vzťahu k najvyššiemu súdu
        sa) v personálnej oblasti
        - určuje počet sudcov a ostatných zamestnancov najvyššieho súdu [ § 74 ods. 4 v spojení s § 71 ods. 1 písm. a) prvým bodom zákona ],
        sb) vo finančnej oblasti
        - riadi tvorbu rozpočtu najvyššieho súdu,
        - koordinuje výkon následnej finančnej kontroly na najvyššom súde a vykonáva vnútorný audit podľa osobitného zákona,
        sc) v organizačnej oblasti
        - metodicky usmerňuje činnosť najvyššieho súdu na úseku ochrany pred požiarmi podľa osobitného zákona, ochrany utajovaných skutočností podľa osobitného zákona, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa osobitného zákona,
        sd) v ekonomickej oblasti
        - metodicky usmerňuje poskytovanie knižnično-informačných služieb, získavanie, spracúvanie, uchovávanie, ochranu a využívanie knižničných fondov podľa osobitného zákona,
        - metodicky usmerňuje výkon archívnictva.

Článok 6
Podpredseda súdu
 1. Podpredseda súdu vykonáva súdnictvo patriace najvyššiemu súdu ako predseda senátu alebo ako sudca v senáte, do ktorého bol zaradený rozvrhom práce. Podpredseda súdu nesmie vykonávať súdnictvo v senáte, do ktorého bol zaradený predseda súdu. Podpredseda súdu môže byť ako sudca alebo ako predseda senátu zaradený len do jedného kolégia.
 2. Podpredseda súdu zastupuje predsedu súdu v rozsahu jeho práv a povinností v čase jeho neprítomnosti alebo keď funkcia predsedu súdu nie je obsadená.
 3. V čase prítomnosti predsedu súdu vykonáva podpredseda súdu jeho právomoc v rozsahu, aký mu vymedzil predseda súdu; rámcové vymedzenie tohto rozsahu uvedie predseda súdu v rozvrhu práce.
 4. Podpredseda súdu sleduje činnosť kolégií a na základe zistených poznatkov dáva predsedovi súdu podnety na ďalší postup.

Článok 7
Zastupovanie predsedu súdu a podpredsedu súdu

V čase neprítomnosti predsedu súdu a podpredsedu súdu zastupuje predsedu súdu ním poverený predseda kolégia; ten však nie je oprávnený vykonávať právomoc, ktorá je vyhradená výlučne predsedovi súdu a v jeho neprítomnosti podpredsedovi súdu.