DEVIATA ČASŤ

Sudcovská rada a zhromaždenie sudcov

Článok 43
Pôsobnosť sudcovskej rady
 1. Sudcovská rada sa podieľa na riadení a správe najvyššieho súdu ako orgán sudcovskej samosprávy.
 2. Sudcovská rada vystupuje aj na ochranu práv a oprávnených záujmov sudcov, najmä v oblasti vytvárania rovnakých pracovných podmienok a rovnomerného pracovného zaťažovania sudcov.
 3. Podrobnosti o zriadení, činnosti a úlohách sudcovskej rady upravuje osobitný zákon.
 4. Sudcovská rada schvaľuje svoj rokovací poriadok a jeho zmeny.

Článok 44
Voľba a odvolávanie členov sudcovskej rady
 1. Plénum volí a odvoláva členov sudcovskej rady.
 2. Na zvolanie a vedenie pléna o voľbe a odvolávaní členov sudcovskej rady sa použijú primerane ustanovenia tretej časti tohto rokovacieho poriadku.
 3. Členom sudcovskej rady môže byť len člen pléna. Výkon funkcie predsedu súdu a podpredsedu súdu je nezlučiteľný s členstvom v sudcovskej rade; tým nie je dotknuté právo predsedu súdu a podpredsedu súdu zúčastniť sa hlasovaním na voľbe členov sudcovskej rady.
 4. Návrh na voľbu kandidáta na člena sudcovskej rady môže podať sudca.
 5. Sudcovská rada oznámi sudcom, že sa končí funkčné obdobie člena sudcovskej rady alebo zanikla funkcia člena sudcovskej rady.
 6. Sudcovská rada deň, čas a miesto konania volebného zasadnutia pléna vyhlási najneskôr 30 dní pred jeho konaním. Oznámi sudcom vyhlásenie volieb, počet členov sudcovskej rady, ktorý sa bude voliť, a vyzve ich na predloženie kandidátov na členov sudcovskej rady v lehote, ktorá nesmie byť kratšia než 15 dní pred konaním volieb.
 7. Návrh kandidáta na člena sudcovskej rady môže podať sudca; návrh sa podáva sudcovskej rade. Návrh musí obsahovať meno, priezvisko, akademický titul kandidáta, písomný súhlas kandidáta s kandidatúrou a musí byť z neho zrejmé, kto ho podáva.
 8. Volebné zasadnutie pléna po prerokovaní podaných návrhov verejným hlasovaním prijme k návrhom stanovisko. V ňom uvedie, ktoré návrhy spĺňajú ustanovené podmienky a na ktoré nemožno prihliadnuť, pretože nespĺňajú stanovené podmienky.
 9. Kandidáti, návrhy na voľbu ktorých splnili ustanovené podmienky, majú právo byť prítomní na volebnom zasadnutí pléna počas celého jeho zasadnutia až do času uskutočnenia voľby.
 10. Na priebeh hlasovania dozerá päťčlenná volebná komisia, ktorú verejne volí plénum nadpolovičnou väčšinou jeho prítomných členov na návrh sudcu. Komisia si spomedzi svojich členov zvolí predsedu komisie, ktorý riadi jej rokovanie. Komisia je schopná uznášať sa, ak sú prítomní všetci jej členovia. Uznesenie volebnej komisie je prijaté, ak sa zaň vyslovila nadpolovičná väčšina členov. Každý člen volebnej komisie je povinný hlasovať. Úlohou volebnej komisie je vyhotoviť hlasovacie lístky, overiť správnosť a úplnosť údajov v nich uvedených, zabezpečiť správny priebeh hlasovania a sčítať odovzdané hlasy. V prípadoch pochybností rozhoduje tiež s konečnou platnosťou o neplatnosti hlasovacieho lístka. Pred hlasovaním sa pripraví miestnosť alebo priestor, v ktorých sa budú upravovať hlasovacie lístky; pripraví sa aj schránka na hlasovanie, zapečatí sa a umiestni sa na určenom mieste. Komisia vypracuje o priebehu a výsledkoch hlasovania zápisnicu, v ktorej uvedie počet vydaných a odovzdaných hlasovacích lístkov, počet platných hlasovacích lístkov a počet hlasov, ktoré získali jednotliví kandidáti. Zápisnicu podpíšu všetci členovia komisie a spolu so všetkými odovzdanými hlasovacími lístkami ju odovzdajú v zalepenej obálke zapisovateľovi, ktorý ju pripojí k zápisnici o priebehu zasadnutia zhromaždenia sudcov a zabezpečí jej uschovanie.
 11. Na hlasovacom lístku sa uvedie v abecednom poradí meno a priezvisko navrhnutého kandidáta.
 12. Za každým menom a priezviskom navrhnutého kandidáta sa na hlasovacom lístku uvedú alternatívy voľby, za ktorú bude sudca hlasovať, a to alternatíva voľby "hlasujem za", "hlasujem proti" a "zdržiavam sa hlasovania".
 13. Každý sudca dostane od komisie jeden ňou vyhotovený hlasovací lístok. Volebná komisia vydá hlasovacie lístky sudcom oprávneným hlasovať pri vstupe do určenej miestnosti alebo do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. O vydaní hlasovacích lístkov urobí volebná komisia v zozname sudcov príslušný záznam; zoznam vyhotoví volebná komisia.
 14. Každý sudca má jeden hlas. Voľby členov sudcovskej rady sa uskutočňujú tajným hlasovaním po vstupe sudcu do určenej miestnosti alebo do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, kde upraví hlasovací lístok. Hlasuje sa osobne vložením hlasovacieho lístka do pripravenej schránky, na ktorom hlasujúci vyznačil možnosť voľby.
 15. Po skončení hlasovania predseda volebnej komisie prevezme schránku a otvorí ju pred ostatnými členmi komisie.
 16. Hlasovací lístok je neplatný, ak člen pléna pri niektorom mene a priezvisku svoju voľbu zakrúžkovaním nevyjadrí alebo ak pri niektorom mene a priezvisku zakrúžkuje viac ako jednu z možností voľby, alebo ak slová "hlasujem za" zakrúžkuje pri väčšom počte kandidátov, ako je počet členov sudcovskej rady, ktorí majú byť zvolení.
 17. Po vylúčení neplatných hlasovacích lístkov zabezpečí volebná komisia sčítanie hlasov a bezodkladné vyhlásenie výsledku hlasovania pred prítomnými členmi pléna.
 18. Volebná komisia vyhotoví zápisnicu o výsledku hlasovania, ktorú podpíšu všetci prítomní členovia volebnej komisie.
 19. V zápisnici o výsledku hlasovania sa uvedie najmä počet
     a) sudcov, ktorí boli oprávnení hlasovať,
     b) odovzdaných hlasovacích lístkov, z toho
     1. platných hlasovacích lístkov,
     2. neplatných hlasovacích lístkov,
     c) sudcov, ktorí hlasovali za návrh,
     d) sudcov, ktorí hlasovali proti návrhu,
     e) sudcov, ktorí sa zdržali hlasovania.
 20. Ak v priebehu funkčného obdobia sudcovskej rady zanikne sudcovi členstvo v sudcovskej rade, vykoná plénum doplňovacie voľby potrebného počtu členov sudcovskej rady. Namiesto voľby nového člena sudcovskej rady podľa predchádzajúcej vety môže plénum rozhodnúť o znížení počtu členov sudcovskej rady; to však neplatí, ak by tým počet členov sudcovskej rady bol menší ako traja sudcovia.
 21. Predchádzajúce ustanovenia o volebnom zasadnutí pléna sa primerane použijú aj na zasadnutie pléna, na ktorom sa má uskutočniť hlasovanie o návrhu na odvolanie sudcovskej rady alebo niektorého jej člena. Taký návrh môže podať 15 sudcov.
 22. Člen sudcovskej rady môže byť pred uplynutím funkčného obdobia odvolaný z členstva v sudcovskej rade
     a) z disciplinárnych dôvodov právoplatným rozhodnutím disciplinárneho senátu alebo
     b) ak sa bez vážnych dôvodov nezúčastňuje na rokovaniach sudcovskej rady dlhšie ako šesť mesiacov.


Článok 45
Zhromaždenie sudcov
 1. Zhromaždenie sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky tvoria všetci sudcovia najvyššieho súdu. Sudcovia, ktorí sú dočasne pridelení na najvyšší súd, sa môžu zúčastniť na rokovaní zhromaždenia sudcov a môžu sa na ňom vyjadrovať k predmetu rokovania, nie sú však oprávnení hlasovať na ňom. Sudca, ktorému bol prerušený výkon funkcie sudcu pre niektorý z dôvodov uvedených v § 24 ods. 1 až 5 Zákona o sudcoch , nie je oprávnený zúčastniť sa na rokovaní zhromaždenia sudcov.
 2. Zhromaždenie sudcov volí sudcu, ktorého je oprávnené navrhnúť súdnej rade do ňou uskutočňovaných volieb kandidáta na vymenovanie predsedu alebo podpredsedu súdu.
 3. Zhromaždenie sudcov volí členov volebnej komisie na voľbu členov súdnej rady, ktorí majú byť podľa osobitného zákona zvolení sudcami, a na zhromaždení sudcov sa volia členovia súdnej rady.
 4. Zhromaždenie sudcov prerokúva aj iné otázky, ak tak ustanovuje osobitný zákon.
 5. Zhromaždenie sudcov schvaľuje svoj rokovací a volebný poriadok.