DESIATA ČASŤ

Zamestnanci

 
Článok 46
Zamestnanci
 
 1. Na výkone súdnictva sa podieľajú aj súdni úradníci a zamestnanci, ktorí plnia úlohy pri výkone súdnictva.
 2. Osobitný zákon ustanovuje, v ktorých veciach môže konať a rozhodnúť súdny úradník.
 3. Administratívne práce pre predsedu súdu vykonáva kancelária predsedu súdu, ktorej prácu riadi a organizuje jej riaditeľ.
 4. Administratívne práce pre podpredsedu súdu vykonáva predsedom súdu určený zamestnanec, ktorého prácu riadi a organizuje podpredseda súdu.
 5. Administratívne práce pre kolégium vykonáva predsedom súdu určený zamestnanec, ktorého prácu riadi a organizuje predseda kolégia.
 6. Administratívne práce pre senáty vykonávajú predsedom súdu určení zamestnanci, ktorí tieto práce vykonávajú podľa pokynov predsedu a členov príslušného senátu.
 7. Administratívne práce pre sudcovskú radu vykonáva predsedom súdu určený zamestnanec, ktorý tieto práce vykonáva podľa pokynov predsedu sudcovskej rady.
 8. Hovorcom najvyššieho súdu je osoba určená predsedom súdu.
 9. Vedúci osobného úradu riadi osobný úrad a zabezpečuje jeho činnosť v personálnych veciach sudcov a zamestnancov najvyššieho súdu.
 10. Riaditeľ správy súdu organizuje a riadi ekonomický a administratívny chod súdu a koná v mene súdu v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej zákonom alebo v rozsahu určenom predsedom súdu. Riaditeľ správy súdu vykonáva správu súdu tým, že zabezpečuje
     a) riadenie činnosti osobného úradu,
     b) bežný chod súdu a ochranu budov súdu,
     c) hospodárenie a nakladanie s rozpočtovými prostriedkami súdu,
     d) vedenie účtovníctva,
     e) tvorbu a použitie sociálneho fondu a uzatváranie kolektívnych zmlúv,
     f) správu majetku štátu,
     g) verejné obstarávanie,
     h) výkon predbežnej a priebežnej finančnej kontroly,
     i) poskytovanie knižnično-informačných služieb, získavanie, spracúvanie, uchovávanie, ochranu a využívanie knižničných fondov,
     j) chod archívu,
     k) výkon štátnej štatistiky.