Cenu Judikát roka 2017 získal Najvyšší súd Slovenskej republiky

Cenu Judikát roka 2017 získal Najvyšší súd Slovenskej republiky26.04.2017 -

Bratislava, pdf

Tlačová správa

Cenu Judikát roka 2017 získal senát správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky za rozhodnutie 10 Sza 12/2016. Súťaž zorganizoval už po štvrtýkrát týždenník TREND a Občianske združenie Za otvorenú justíciu. 

V danom prípade išlo o zaistenie žiadateľky o azyl z Afganistanu a jej troch maloletých detí a hoci zákon o pobyte cudzincov vo výnimočných prípadoch umožňuje zaistiť aj žiadateľa o azyl, ak na dosiahnutie účelu nie je možné využiť menej závažné prostriedky, v danom prípade neboli splnené podmienky na zaistenie žiadateľky o azylpretože Oddelenie cudzineckej polície neskúmalo dostatočne alternatívy zaistenia. Zaistená cudzinka totiž  deklarovala, že disponuje finančnou  hotovosťou vo výške 6.500 Eur, takže do úvahy prichádzalo zloženie  peňažnej záruky. 

Senát rozhodoval v zložení JUDr. Elena Berthotyová, predsedníčka a členky JUDr. Jana Henčeková a JUDr. Katarína Benczová. Predsedníčka senátu JUDr. Elena Berthotyová si cenu Judikát roka 2017 prevzala dňa 25. 4. 2017 s týmito slovami: "Roky 2015 a 2016 môžeme s pokojným svedomím označiť za roky utečencov. Nie na Slovensku, ale v Európe. Rok 2016 však môžeme nazvať rokom, kedy najvyšší súd  prijal niekoľko prelomových rozhodnutí vo veciach azylu aj zaistenia cudzincov. Víťazný judikát je jedným z nich. Rozhodnutie najvyššieho súdu, ktorým sme zrušili rozhodnutie o zaistení matky a jej troch maloletých detí a nariadili sme ich bezodkladné prepustenie zo zaistenia  posiela jasný odkaz, že deti by nemali byť postihované za imigračný status svojich rodičov (t. j. za to, že ich rodičia cestujú bez potrebných dokladov, resp. s pozmenenými dokonca s falšovanými dokladmi), ani za ich predchádzajúce správanie, ktoré je vyhodnocované ako riziko úteku."
Senát vychádzal z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP), ktorá vo viacerých prípadoch  (vo veci Popov proti Francúzsku, vo veci Mubilanzila Mayeka proti  Belgicku,  Muskhadzhiyeva proti  Belgicku),  konštatovala, že  umiestnenie detí v zariadeniach, kde boli pozbavené osobnej slobody, bolo porušením čl. 3 Dohovoru o právach dieťaťa a čl. 3 Dohovoru o ochrane ľudských právach a základných slobôd.
Dr. Berthotyová v ďakovnej reči uviedla, že nominácia ale aj víťazstvo tohto judikátu, je podľa nej dôkazom toho, že táto krajina nemôže byť na tom až tak zle, keď zvíťazí judikát ochraňujúci základné práva, hodnoty humanizmu a práva dieťaťa.
 

Oddelenie komunikácie s verejnosťou