BULLETIN Odboru dokumentácie, analytiky a zahraničných vzťahov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

BULLETIN Odboru dokumentácie, analytiky a zahraničných vzťahov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky24.09.2012 -


Vážené kolegyne, kolegovia,
 
v ostatnom období čoraz častejšie zaznievajú z legislatívnych, ako aj súdnych orgánov Európskej únie hlasy o potrebe dôslednej globalizácie a harmonizácie práva vo svetovom  - a vzhľadom na európske štruktúry - najmä úniovom meradle.Uvedomujúc si tieto skutočnosti a poznatky z okolitých krajín som sa snažil nájsť riešenie pre našu situáciu, pretože zbližovanie európskeho práva má viesť aj cestou  jeho eurokonformného výkladu, na ktorý je potrebné dbať a náležite ho presadzovať. Výsledkom bude pravidelné (v intervale troch mesiacov) vydávanie BULLETINU Odboru dokumentácie, analytiky a zahraničných vzťahov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

Tvorivý kolektív autorov pod vedením JUDr. Petry Ružičkovej, riaditeľky Odboru dokumentácie, analytiky a zahraničných vzťahov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, pripravil hodnotný informačný materiál, ktorý rozšíri možnosti získavania nových poznatkov a obohatí naše vedomosti aplikovateľné v každodennej práci sudcu.

Slovenský sudca sa stal otvorením európskeho právneho priestoru aj sudcom európskym. Tak, ako slovenský sudca má zákonnú i morálnu povinnosť permanentného vzdelávania sa
v oblasti slovenského práva, sudca európsky má povinnosť vzdelávať sa a získavať nové vedomosti v oblasti práva európskeho.

Verím, že predložený materiál bude vhodným príspevkom na skvalitnenie našej každodennej práce, čo Vám i sebe úprimne želám.

Príjemné čítanie a vzdelávanie praje,

Štefan Harabin
predseda Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky

Bulletin je voľne prístupný pre všetkých záujemcov na našich stránkach v časti "Výber z medzinárodného práva NS SR"