8Sžnz/1/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 30.04.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Členovia senátu: Mgr. Peter Melicher
JUDr. Elena Kováčová


Účastníci:
Ing. Marián Bučko, CSc., Košice
c/a
Protimonopolný úrad SR