8Sž/7/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 23.05.2013 09:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Členovia senátu: Mgr. Peter Melicher
JUDr. Jaroslava Fúrová


Účastníci:
MAC TV, s.r.o., Bratislava
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava
RVR č. RP/08/2012