8Sž/5/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 25.04.2013 09:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Členovia senátu: Mgr. Peter Melicher
JUDr. Jaroslava Fúrová


Účastníci:
MARKŹA-SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava