8Sž/18/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 22.08.2013 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Členovia senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
C.E.N., s.r.o., Bratislava
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava