8Sž/16/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 18.09.2014 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Mgr. Peter Melicher
Členovia senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
JUDr. Alena Poláčková, PhD.


Účastníci:
MAC TV, s.r.o., Bratislava
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava