8Sž/15/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 18.09.2014 09:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Členovia senátu: Mgr. Peter Melicher
JUDr. Alena Poláčková, PhD.


Účastníci:
RADIO ROCK, s.r.o., Nitra
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava