8Sž/15/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 24.07.2012 09:20
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Členovia senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
MAC TV, s.r.o., Bratislava
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu