8Sž/1/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 26.02.2015 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Členovia senátu: Mgr. Peter Melicher
JUDr. Alena Poláčková, PhD.


Účastníci:
RÁDIO KISS, s.r.o., Michalovce
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava