5Obo/12/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 10.09.2015 10:10
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Anna Marková
Členovia senátu: JUDr. Darina Ličková
JUDr. Lenka Praženková


Účastníci:
Ing. Stanislv Lábaj, Košice
c/a
JUDr. Slavomír Dubjel, SKP úpadcu Martin Mrázko, Košická Polianka
o vylúčenie nehnuteľnosti zo súpisu konkurznej podstaty