1Obo/37/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 04.10.2016 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Hullová
Členovia senátu: JUDr. Izakovičová
JUDr. Moravčíková, PhD.


Účastníci:
Olívia Olaszová, Nám. Hraničiarov 5,Bratislava, zast. JUDr. Miroslav Pekár, advokát, Krížna 44, Bratislava

c/a

JUDr. Anton Tichý, M.R. Štefánika 20, Pezinok, správca konkurznej podstaty úpadcu Stavebné bytové družstvo Viktória, Miletičova 1, Bratislava


o vylúčenie veci z konkurznej podstaty úpadcu