1 Tdo 9/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 24.06.2015 12:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:

F. S., § 219 ods. 1 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení účinnom do 31. januára 1998 a iné