8Sž/28/2012

Kolégium:
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 13.02.2014 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Členovia senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
Slovak Telekom, a.s., Bratislava
c/a
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Bratislava (právny nástupca bývalého Telekomunikačného úradu SR)