3 Sžo/32/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 08.11.2011 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Ivan Rumana, JUDr. Gabriela Gerdová


Účastníci:
HODAS, spol. s r.o. Žilina
c/a
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR