2Obo/40/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.01.2017 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr.Izakovičová
Členovia senátu: JUDr. Krajčovičová
JUDr. Pramuková


Účastníci:
Ing. Alojz Šutka – VIN – ex, Družstevná č. 18, Bernolákovo, IČO: 17 462 789, zast. Krechňák & Associates, s.r.o., Bratislava

c/a

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava, IČO: 00 151 700


o zaplatenie úrokov z omeškania