1Obo/5/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 21.02.2017 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Jana Hullová
Členovia senátu: JUDr. Ivana Izakovičová
JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.


Účastníci:
Ing. Ladislav Debnár, Svätoplukova 684/13, 972 01 Bojnice, zastúpený advokátkou JUDr. Vierou Novákovou, advokátkou, Skuteckého 30, Banská Bystrica

c/a

Ing. Emil Čerevka, správca konkurznej podstaty úpadcu Konkurzný podvod, s.r.o., Konkurzný podvod Ltd. – anglická verzia, Konkurzný podvod, GmbH - nemecká verzia., so sídlom Lehotská cesta 2, Prievidza, IČO: 31 632 670,

o určenie, že nárok vo výške 1.510.770,65 Eur je po práve
TERMÍN ZRUŠENÝ