1Obo/41/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 03.11.2016 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Hullová
Členovia senátu: JUDr. Izakovičová
JUDr. Moravčíková,PhD.


Účastníci:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Želetavská 1525/1, Praha 4- Michle,
c/a
JUDr. Jozef Jaroščák, správca konkurznej podstaty úpadcu Poľnohospodárske družstvo ZLATÝ KLAS Raslavice

o zaplatenie sumy 165 969,59 eur s prísl.