10Sžo/220/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 20.01.2016 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
Štefan Gyarmathy
c/a
Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor