10Sžo/18/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 20.01.2016 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Jana Henčeková, PhD.


Účastníci:
Anna Horňáčková a spol.
c/a
Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor

Termín zrušený